Kategorie
Kategoria 1

5 lat minęło… jak jeden dzień. Rok akademicki 2000/2001 przebiega pod znakiem Jubileuszu 5-lecia Uczelni

W ramach obchodów jubileuszowych zorganizowaliśmy cykl wykładów otwartych, konferencji, spotkań z ludźmi świata nauki, kultury i sztuki oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących. 20 kwietnia 2001 roku odbyło się posiedzenie Senatu, podczas którego omówiono dotychczasowe osiągnięcia, plany doskonalenia nowoczesnego systemu kształcenia oraz dalsze kierunki rozwoju Uczelni. Posiedzenie zakończył wykład prof. Stanisława Waltosia pt. Współczesne szkoły wyższe a tradycja akademicka. Przy okazji jubileuszu Władze Uczelni – po raz pierwszy w historii WSIiZ – wręczyły medale Academia Amicus oraz medale 5-lecia WSIiZ. Natomiast po raz drugi wręczono medale Bene Meritus de Academia – za szczególne zasługi na rzecz naszej Uczelni. W piątym roku funkcjonowania WSIiZ mury Uczelni opuścił pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra – 440 osób – oraz kolejna grupa 1800 absolwentów studiów licencjackich.

Kategorie
Kategoria 1

Pierwsze obrony prac licencjackich i graduacja

W dniu 29 kwietnia 1999 roku rozpoczęły się pierwsze obrony dyplomów licencjackich na kierunku ekonomia. Teresa Waleń obroniła pracę pt. Kalkulacja kosztów wytworzenia przy produkcji sprzężonej, a Bogdan Szyszka obronił pracę pt. Tworzenie rezerw w systemie bankowym na przykładzie Pierwszego Komercyjnego Banku S.A. w Rzeszowie.

Na Wydziale Administracyjno-Informatycznym jako pierwsi przystąpili do obrony studenci kierunku informatyka i ekonometria: Małgorzata Pasternak, Małgorzata Wawrzynkiewicz, Marcin Kudroń, Krzysztof Burczyk i Ernest Dziama. Obrony zostały zrealizowane 31 maja 1999 roku.

25 września 1999 roku odbyła się pierwsza w historii WSIiZ graduacja. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało ponad 1000 absolwentów ekonomii oraz informatyki i ekonometrii. Na pamiątkę wszyscy absolwenci otrzymali uczelniane birety.

Kategorie
Kategoria 1

Rośnie zakres naszych usług na rzecz instytucji i firm z regionu

Pracownicy WSIiZ we współpracy z założycielem Uczelni – Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości – byli autorami licznych opracowań dotyczących gospodarki regionu. Powstałe publikacje okazały się ważnym wkładem w gospodarczy rozwój regionu, który w latach 90. był ciągle na etapie uczenia się wolnorynkowych i demokratycznych zasad funkcjonowania. Na zlecenie podkarpackich samorządów w 1997 roku powstały m.in.:

  • Raport o stanie small businessu w regionie południowo-wschodniej Polski – zawierał analizę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1992+1995. Raport opracowano na zlecenie Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze środków programu PHARE.
  • Koncepcja utworzenia regionalnego centrum gospodarczego w Stalowej Woli – koncepcja opracowana na zlecenie Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Strategia rozwoju gminy Przecław, Strategia rozwoju gminy Mielec, Strategia rozwoju gminy Czudec – opracowanie na zlecenia Urzędów Gmin i sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE-STRUDER w latach 1996-1997.

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ zostaje członkiem Europejskiej Federacji Szkół Wyższych

W kwietniu 2000 roku WSIiZ została przyjęta w poczet członków Europejskiej Federacji Szkół Wyższych (FEDE).

Nadanie członkostwa nastąpiło podczas Zgromadzenia Ogólnego FEDE w Como we Włoszech. WSIiZ była trzecią uczelnią w Polsce, która zyskała przynależność do FEDE. Pozwoliło nam to uczestniczyć w działaniach na rzecz dostosowania programów nauczania do standardów Unii Europejskiej. WSIiZ przystąpiła również do wspólnotowego programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, dzięki czemu Uczelnia mogła finansować zagraniczne stypendia i wizyty studyjne studentów oraz kadry dydaktycznej. Pierwsza grupa studentów wyjechała w roku 2001 do Niemiec.

WSIiZ uzyskała także status uczelni stowarzyszeniowej z Purdue University (USA).

Ważnym aspektem tej współpracy był Program Letni z Zarządzania Hotelarstwem i Gastronomią, który zawierał cykl wykładów dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, prowadzonych przez wykładowców z Purdue University. Pośrednim wynikiem współpracy było nawiązanie kontaktów z The Broadomoor Hotel w Colorado Springs w USA, dzięki której najlepsi studenci WSIiZ z kierunku ekonomii i turystyki mogli odbywać w USA roczne i półtoraroczne praktyki zawodowe.

Kilkunastu absolwentów WSIiZ zakwalifikowało się na studia magisterskie w De Paul University w Stanie Illinois (USA), gdzie mogli kontynuować naukę na kierunkach z zakresu informatyki i zdobyć tytuł Master of Science in Information Systems. Z kolei studenci kierunku ekonomicznego mieli możliwość realizacji praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach, z których część planowała utworzenie swoich przedstawicielstw w Polsce. Kontynuowany był polsko-holenderski program wymiany Theseus oraz współpraca z MUCIA Global Education Group Inc., a reprezentant MUCIA profesor David Sturges uroczyście wręczył certyfikaty ukończenia kursów 32 studentom.

Kategorie
Kategoria 1

Nawiązujemy współpracę z Polską Akademią Nauk

WSIiZ nawiązała ścisłą współpracę naukową z Komisją Nauk Ekonomicznych PAN – oddział w Krakowie, czego wynikiem stała się organizacja cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji” w latach 1997 – 2000. Pierwsza edycja odbyła się 10 – 11 października 1997 roku w Bóbrce, gdzie naukowcy zastanawiali się nad budową strategii rozwojowych państwa oraz nowymi układami przestrzennymi wobec procesów integracji europejskiej.

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ jest liderem na rynku certyfikatów informatycznych, a Cisco Systems ogłasza nas najlepszą akademią lokalną spośród około 1850 Akademii z Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu

WSIiZ jako jedna z nielicznych w kraju uczelni włączyła do programów studiów zajęcia Cisco Networking Academy, których celem było upowszechnienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z sieciami komputerowymi. W październiku na konferencji Cisco Systems w Kopenhadze WSIiZ otrzymała za to prestiżową nagrodę Best Local Akademy.

Uczelnia stała się także głównym partnerem korporacji technologicznych Cisco, Oracle oraz Microsoft. Zdobywane przez studentów certyfikaty nie tylko potwierdzały wysoki poziom ich wiedzy, ale też zwiększały szanse na znalezienie dobrej pracy po zakończeniu studiów. Dzięki umowie z firmą Microsoft odpowiednio przeszkolona kadra dydaktyczna prowadziła zajęcia (wykłady, laboratoria, projekty), w ramach których studenci mogli zdobyć certyfikaty Microsoft MCP z określonego produktu, np.: Front Page, Windows 2000, SQL Server, Visual Studio, Internet Security and Acceleration Server, XML czy z wybranego języka programowania (np. C++, VC++), a także inne certyfikaty w zależności od zainteresowania. Microsoft zapewniało też oprogramowanie do uczelnianych laboratoriów oraz stały dostęp do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i studentów.

Uczelnia przystąpiła również do programu „Inicjatywa Akademicka Oracle” i mogła prowadzić autoryzowane szkolenia firmy Oracle, jednocześnie uzyskując pełny pakiet oprogramowania Oracle na platformę NT. WSIiZ została także Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym firmy Prometric – lidera na rynku certyfikatów informatycznych. Podpisane porozumienie umożliwiło naszym studentom uzyskanie certyfikatów honorowanych na całym świecie, potwierdzających znajomość produktów wielu firm (głównie informatycznych), w tym m.in.: Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Lotus, Sun Microsystems, Hewlett Packard, 3COM, Compaq, Sybase, Intel i wiele innych. Uczelnia nawiązała również współpracę z firmą Hewlett Packard, która wyposażyła laboratorium komputerowe w sprzęt najnowszej generacji, dzięki któremu studenci zapoznawali się z klasyfikacją, budową, zasadą działania i parametrami urządzeń zewnętrznych i multimedialnych oraz konfiguracją użytkową PC.

Kategorie
Kategoria 1

Mówimy biegle w obcych językach! We WSIiZ powstaje Centrum Egzaminacyjne TELC, a w kolejnych latach WSIiZ staje się bezpośrednim partnerem TELC we Frankfurcie

Działające przy WSIiZ Centrum Języków Obcych (CJO) zyskało prawo do przeprowadzania egzaminów The European Language Certificates (TELC). Początkowo były to egzaminy w języku niemieckim oraz angielskim, w kolejnych latach doszły następne uprawnienia. Za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego TELC przy CJO WSIiZ egzaminy przeprowadzało blisko 100 renomowanych uczelni państwowych i niepaństwowych oraz instytucji edukacyjnych na terenie całej Polski. Centrum prowadziło również cykliczne szkolenia na egzaminatorów TELC z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i polskiego. Centrum Języków Obcych aktywnie uczestniczyło także w organizacji wielu międzynarodowych i krajowych konferencji metodyczno-naukowych z udziałem wybitnych osobistości ze świata nauki, prowadziło warsztaty szkoleniowo-metodyczne oraz kursy dokształcające dla nauczycieli.

Strona CJO

Kategorie
Kategoria 1

Mamy 1. miejsce w Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych

W opublikowanym w dniu 12 kwietnia 1997 roku Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych WSIiZ zdobyła 1. miejsce w regionie Polski Południowo-Wschodniej. Ranking został opublikowany przez „Gazetę Wyborczą”. Na podstawie danych źródłowych w analizie porównawczej poddano następujące elementy: zakres oferty, kadrę, bazę lokalowo-sprzętową, najważniejsze osiągnięcia, proces zarządzania firmą.

Kategorie
Kategoria 1

Rusza System Studenta Szczególnie Zdolnego

Celem uruchomienia Systemu Studenta Szczególnie Zdolnego (SSSZ) było umożliwienie najzdolniejszej młodzieży zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Do systemu przyjętych zostało 100 studentów o najwyższej średniej, przy czym pierwszeństwo mieli kandydaci o udokumentowanych zainteresowaniach i osiągnięciach. Dla każdego studenta wyznaczany został opiekun naukowy, którego zadaniem był nadzór nad działalnością studenta w sferze dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Studenci należący do SSSZ często byli powoływani na staż asystencki we WSIiZ, a po ukończeniu studiów magisterskich zatrudniani na stanowiskach dydaktycznych lub administracyjnych. Dodatkowo zainicjowany został konkurs „Student Roku” dla osób z najwyższą średnią ocen na kierunku. Od 2004 roku konkurs ten realizowany jest pod nazwą „Absolwent Roku”.

Kategorie
Kategoria 1

Pierwsi absolwenci z dyplomami magistra

W piątym roku funkcjonowania WSIiZ mury Uczelni opuścił pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra – było to 440 osób – oraz kolejna grupa 1800 absolwentów studiów licencjackich.

Ogółem w roku akademickim 2000/2001 na jednolitych studiach magisterskich, studiach uzupełniających i studiach licencjackich we WSIiZ uczyło się 9660 osób. Z okazji Jubileuszu 5-lecia Uczelni Medalem Bene Merenti Pro Academia został uhonorowany Jerzy Dietl – Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, a wykład inauguracyjny rozpoczynający nowy rok akademicki pt. Strategia jakości czynnikiem przewagi konkurencyjnej organizacji wygłosił prof. Krzysztof Opolski.

Kategorie
Kategoria 1

O wyzwaniach stojących przed Polską w związku z integracją z Unią Europejską mówią w czasie wykładów otwartych posłowie Janusz Onyszkiewicz oraz Andrzej Potocki

W 1997 roku Uczelnię odwiedzili m.in.:

  • prof. dr hab. Jerzy Eysymontt – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, przewodniczący Partii Republikanie – temat spotkania: „Polityka i gospodarka w czasie transformacji ustrojowej”;
  • ks. prof. Antonii Kość SVD – profesor Narodowego Uniwersytetu w Seulu, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – wygłosił wykład pt. „Prawo do życia w kulturze Dalekiego Wschodu. Chiny, Japonia, Korea”;
  • Janusz Onyszkiewicz – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej – wygłosił wykład pt. „Integracja Polski z Unią Europejską za szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa”;
  • Andrzej Potocki – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, rzecznik prasowy Unii Wolności – wygłosił wykład pt. „Cele polityki polskiej”.
Kategorie
Kategoria 1

Polska dopiero zabiega o status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, ale we WSIiZ już powstaje Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W wyniku porozumienia podpisanego z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w strukturach WSIiZ powołano Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE), które zainaugurowało swoją działalność 25 stycznia 2000 roku. Zadaniem jednostki było pełnienie funkcji informacyjnej o UE oraz prowadzenie biblioteki unijnej.  W kwietniu 2013 roku, w wyniku porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, RCIE zostało przekształcone w Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Ośrodek zakończył działalność końcem września 2016 roku. Na podstawie długoletniej działalności na polu europejskim, w listopadzie 2016 roku we WSIiZ powołano Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. W okresie ponad 20 lat za pośrednictwem Centrum zrealizowano liczne działania, z których skorzystało ponad 30 000 mieszkańców Podkarpacia.

Kategorie
Kategoria 1

Media o nas

Kategorie
Kategoria 1

Realizujemy międzynarodowe projekty z Purdue University oraz Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Dragomanowa w Kijowie

Katedra Turystyki i Rekreacji WSIiZ wspólnie z Purdue University (USA) oraz Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Dragomanowa w Kijowie (Ukraina), przygotowała międzynarodowe wydarzenie – Konferencję Naukową nt. Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej (16-18 listopada 2001 r.). W ramach kontynuacji projektu dwa lata później odbyła się kolejna edycja tej konferencji.  

Kategorie
Kategoria 1

Rozwijamy ofertę certyfikatów informatycznych, działa u nas druga co do wielkości Akademia Cisco w Europie

W siedzibie WSIiZ powstała pierwsza na Podkarpaciu Akademia Regionalna Cisco, posiadająca uprawnienia do zakładania akademii lokalnych. W wyniku prowadzonych działań Akademia działająca we WSIiZ stała się drugą co do wielkości Akademią Cisco w Europie. Akademia Cisco oferowała możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów byli przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowiła przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Kategorie
Kategoria 1

Laur „Nowin” i Złoty Gwóźdź Sukcesu dla pomysłodawcy i Kanclerza WSIiZ – dr. hab. Tadeusza Pomianka

5 marca 1999 roku redakcja Gazety Codziennej „Nowiny” przyznała prof. Tadeuszowi Pomiankowi, ówczesnemu Kanclerzowi WSIiZ oraz Prezesowi SPP, nagrodę Laur „Nowin” 98.

Laur to nagroda honorowa przyznawana przez ten dziennik osobom i firmom działającym na rzecz regionu. Z kolei 9 kwietnia 1999 roku redakcja „Gazety Wyborczej” Rzeszów wyłoniła laureatów V edycji nagród pod nazwą Złote Gwoździe Sukcesu za rok 1998. Pierwszą nagrodę otrzymał również prof. Tadeusz Pomianek.

Kategorie
Kategoria 1

Jesteśmy liderem w regionie południowo-wschodnim oraz jedną z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce

W najpopularniejszych rankingach szkół wyższych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została oceniona najwyżej spośród niepaństwowych uczelni Polski Południowo-Wschodniej:

  • w klasyfikacji wszystkich niepaństwowych uczelni niebiznesowych tygodnika „Wprost” nasza Uczelnia uplasowała się na 3. miejscu. Tę samą pozycję WSIiZ zajęła w kategorii nowoczesne technologie, natomiast w kategorii turystyka i rekreacja zajęliśmy miejsce 4;
  • według rankingu tygodnika „Polityka” „Ekonomia – Zarządzanie 2001” nasza Uczelnia zajęła 10. miejsce w gronie uczelni niepaństwowych, kształcących w zakresie ekonomii i zarządzania, natomiast w łącznej klasyfikacji uczelni państwowych i niepaństwowych uplasowała się na 18. pozycji;
  • według rankingu „Rzeczpospolitej” oraz miesięcznika „Perspektywy” WSIiZ znalazła się na 18. miejscu wśród 100 najlepszych uczelni niepaństwowych w kraju. W ocenie pracodawców uplasowaliśmy się na 9. miejscu, natomiast pod względem aktywności badawczej na 6. W kategorii dostępności nowoczesnych technologii informacyjnych zajęliśmy 10. miejsce w kraju.
Kategorie
Kategoria 1

Doceniamy i wspieramy zdolnych studentów z Polski i Ukrainy, a sami zdobywamy nagrodę w ogólnopolskim konkursie PRO PUBLICO BONO za stworzenie unikatowego funduszu stypendialnego oraz za działalność na rzecz regionu i środowiska

W roku akademickim 2000/2001 Komisja Stypendialna WSIiZ przyznała studentom 333 stypendia ze środków własnych oraz 60 stypendiów finansowanych przez polsko-amerykańską Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Co więcej, po raz pierwszy w historii WSIiZ, przyznaliśmy kilkadziesiąt stypendiów pokrywających w całości koszty czesnego dla studentów z Ukrainy z najlepszymi świadectwami maturalnymi. Aby jak najbardziej skutecznie wspierać zdolną młodzież, WSIiZ powołała Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”. W listopadzie 2000 roku Założyciel Uczelni – Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (SPP) – otrzymało I nagrodę w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono za stworzenie unikatowego funduszu stypendialnego oraz za działalność na rzecz regionu i środowiska. Konkurs zorganizowany był pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę pieniężną, która w całości została przeznaczona… na fundusz stypendialny!

Kategorie
Kategoria 1

Media o nas

Kategorie
Kategoria 1

Pierwsze wręczenie honorowych odznaczeń WSIiZ

W kwietniu 2000 roku po raz pierwszy w historii Uczelni odbyła się uroczystość nadania medalu Bene Merenti Pro Academia. Decyzja o uhonorowaniu profesora Roberta L. Ringela, Rektora ds. Zarządzania Purdue University, została jednogłośnie podjęta przez Senat oraz Władze Uczelni. W ten sposób społeczność akademicka WSIiZ złożyła Profesorowi dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju WSIiZ.

Kategorie
Kategoria 1

Wspieramy zagranicznych inwestorów

W ramach programu Phare-Partnership’97 WSIiZ oraz Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości we współpracy z RARR S.A. i ECO PLUS Ltd. Regional Development Agency of Lower Austria uruchomiły Regionalne Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego dla województwa podkarpackiego. Do głównych zadań Centrum należało m.in. promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania, prowadzenie badań i analiz związanych z rozwojem regionu, tworzenie baz danych oraz „pierwszy kontakt” z inwestorem. W kwietniu tego roku we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Purdue University, WSIiZ zorganizowała seminarium szkoleniowe „Planowanie strategiczne i stosunki partnerskie między uczelniami wyższymi a przemysłem”. Wykładowcami byli amerykańscy specjaliści, doświadczeni w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby uczelni (m.in. prof. dr Robert L. Ringel – Purdue University, dr harold G. Jeffcoat – University of Missouri, prof. dr Carolyn Y. Woo – University of Notre Dame, prof. dr inż. Mirosław Skibniewski – Purdue University). W ramach seminarium szeroko przedyskutowano możliwości wykorzystania doświadczeń amerykańskich uczelni i koncernów przemysłowych.

Kategorie
Kategoria 1

GRADUACJA

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ przystępuje do międzynarodowego projektu pilotażowego i wprowadza suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu stanowił uzupełnienie dyplomu ukończenia studiów, zawierał szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe, np. o ukończeniu dodatkowej specjalności i odbytych praktykach. Powszechny obowiązek wydawania studentom suplementu został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 lata później.

Kategorie
Kategoria 1

Kalejdoskop filmowy

Jaki był 2001

Kategorie
Kategoria 1

Kalejdoskop filmowy

Kronika WSIiZ – 1997, 1998, 1999

Rozwój WSIiZ 1999 r.

WYKŁADY OTWARTE Zarządzanie gościnnością i turystyką – Purdue University

Kategorie
Kategoria 1

Media o nas