Kategorie
Kategoria 1

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 odbyła się 7 października 2020 roku w Auli Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Relacja zdjęciowa

Relacja filmowa

Kategorie
Kategoria 1

Zdajemy egzamin z nauczania online podczas pandemii COVID-19

Dzięki wieloletnim doświadczeniom z e-learningiem oraz wielomilionowym inwestycjom w rozwój technologii informatycznych (m.in. Blackboard Learn i Collaborate Ultra), zajęcia online we WSIiZ rozpoczęły się już trzy dni po ogłoszeniu przez Rząd RP decyzji o konieczności zawieszenia klasycznych zajęć dydaktycznych. Do końca roku akademickiego 2019/2020, ponad 90% zajęć przeprowadziliśmy online w trybie synchronicznym, a dzięki systemowi Blackboard kontakt studentów z wykładowcami miał miejsce w czasie rzeczywistym. Online odbywały się także egzaminy oraz obrony prac dyplomowych. Oprócz zajęć dla studentów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wdrożyła także nauczanie online dla słuchaczy Akademii 50+ oraz dla maturzystów. Kandydaci na studia mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach wybranego przez siebie kierunku – wystarczyło usiąść przed komputerem i kliknąć w podany link.

W WSIiZ w Rzeszowie zajęcia online pełną parą

Zajęcia i egzaminy na WSIiZ online

Kategorie
Kategoria 1

Prowadzimy badania w Akademickich Partnerstwach Międzynarodowych

W 2020 roku w ramach Akademickich Partnerstw Międzynarodowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowano 3 projekty. W ramach Multimedia & Communication in Education & Science podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych. Z kolei głównym założeniem projektu Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. W ramach projektu wypracowana zostanie metodyka w tym zakresie.

Przedmiotem badań Projektu Cosmetic Valley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department jest wykorzystanie gatunków roślin rosnących na terenie Kazachstanu jako surowców w preparatach kosmetycznych, zastosowanie nowoczesnych metod w analizie aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania tych surowców oraz przygotowanie prototypowych preparatów kosmetycznych.

Kategorie
Kategoria 1

Praktyczne kształcenie i innowacyjne metody dydaktyczne nadal są mocną stroną WSIiZ

WSIiZ od początku swojej działalności stawiała na wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych i innowacyjnych metod, mających na celu podnoszenie efektywności kształcenia i aktywizację studentów podczas zajęć. Już w 2002 roku WSIiZ była pierwszą uczelnią w regionie, która na dużą skalę zaczęła stosować nauczenie na odległość (e-learning). Do tej pory powstało ponad 400 pełnych kursów e-learningowych, które początkowo dystrybuowane były na płytach CD, natomiast obecnie kursy te realizowane są za pomocą platformy BlackBoard (BB). W 2013 roku uruchomiliśmy platformę E-WSIiZ realizującą ideę otwartych zasobów edukacyjnych, na którym umieszczone są wybrane kursy e-learningowe. Z materiałów bezpłatnie mogą korzystać studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele.

WSIiZ jako pierwsza uczelnia w Polsce już w 2006 roku wdrożyła elektroniczną legitymację studencką i doktorancką (Smartcard), które posiadają takie dodatkowe funkcje jak karta płatnicza czy Karta Miejska. Ponadto WSIiZ jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zniosła papierowe indeksy w roku akademickim 2010/2011, zastępując je „e-indeksem”.

Na przestrzeni 25 lat pracownicy Uczelni opracowali też kilkanaście autorskich gier decyzyjnych, będących symulatorami realnych sytuacji zawodowych oraz uwarunkowań biznesowych w różnych branżach. Obecnie finalizowane są prace nad:

  • wdrożeniem „Platformy Rozwoju Kompetencji”, która wesprze studentów w zarządzaniu ścieżką rozwoju ich kompetencji, istotnych z perspektywy przyszłego stanowiska pracy, z mechanizmem grywalizacyjnym, motywującym do regularnego korzystania z Platformy,
  • wdrożeniem „Mobilnego Systemu Ankiet Ewaluacyjnych”, służącego do obsługi ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć, z zachowaniem anonimowości studenta, umożliwiającego generowanie ankiet, monitorowanie zwrotności, zbieranie danych oraz szybkie raportowanie i analitykę wyników,
  • wdrożeniem system zarządzania informacją „Innowacyjna sala”, produktu współpracującego z istniejącym na uczelni systemem kart elektronicznych i umożliwiającego bieżący monitoring wykorzystania sal dydaktycznych i laboratoriów uczelnianych w celu wsparcia logistyki procesu dydaktycznego, monitoring frekwencji studentów na zajęciach, zintegrowane zarządzanie informacją o procesie dydaktycznym wyświetlanie informacji np. o planach zajęć, odwołanych zajęciach i planowanych wydarzeniach na panelach RFID.
Kategorie
Kategoria 1

Nie unikamy trudnych tematów – o prawdach i mitach dot. seksualności człowieka rozmawiają prof. Zbigniew Lew-Starowicz oraz o. dr Ksawerery Knotz

Spotkanie z udziałem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza i o. Ksawerego Knotza było jednym z pierwszych zorganizowanych w 2020 roku przez WSIiZ. Nasze ambitne plany pokrzyżował wybuch pandemii SARS-CoV-2, Uczelnia została zmuszona do odwołania wszystkich zaplanowanych spotkań. WSIiZ wykorzystała nowoczesne technologie i przeniosła swoją działalność eventową do Interentu. Zrealizowaliśmy trzy kampanie społeczne: #zostańwdomu, „Przybij piątkę nauce” oraz „Majówka z ks. prof. Michałem Hellerm”, które miały na celu wspomóc naszych słuchaczy w trudnym okresie izolacji.

Czytaj artykuł: Zbigniew Lew-Starowicz w Rzeszowie Seks to zdrowie

Czytaj artykuł: Prof Zbigniew Lew-Starowicz oraz o dr Ksawery Knotz w Wielkich Pytaniach w Nauce

Kategorie
Kategoria 1

Miliony internautów chce wiedzieć „Jak mówić, żeby nas słuchano?” oraz „Dlaczego myślimy?…”

Gromadzące nadkomplet słuchaczy spotkania: „Wielkie Pytania w Nauce”, „W labiryncie świata” oraz „Sztuka relacji” zyskały drugie życie w Internecie. 16 filmowych relacji obejrzało do tej ponad 10 mln osób. Największym zainteresowaniem cieszą się wykłady prof. Jerzego Bralczyka pt. Jak mówić, żeby nas słuchano? oraz prof. Jerzego VetulaniegoDlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce?, a tuż za nimi plasują się spotkania z udziałem psycholog dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej. Miłośnicy poezji chętnie oglądają „Sztukę życia”, podczas której Anna Dymna oraz Wojciech Bonowicz rozmawiali o literaturze, sztuce i miłości, natomiast baczni obserwatorzy życia społeczno-ekonomicznej sięgają po relację z panelu „Polskie szanse i zaniechania” z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego OP, prof. Aleksandra Halla, prof. Pawła Kowala oraz prof. Tadeusza Pomianka.

Czytaj artykuł: Po nauki do Rzeszowa

Czytaj artykuł: Rzeszów podróżuje w czasie i przestrzeni

prof. Jerzy Bralczyk „Jak mówić, żeby nas słuchano?”

Czytaj artykuł – Prof. Jerzy Bralczyk: Jak mówić, żeby nas słuchano? Nie ma jednej metody

prof. Jerzy VetulaniDlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce?”

Czytaj artykuł: Nasz mózg może prowadzić nas na manowce…

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska  „Chcesz mieć rację czy relację?”

o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek „Polskie szanse i zaniechania”

Kategorie
Kategoria 1

Badamy ścieżki kariery wykładowców akademickich w projekcie Narodowego Centrum Nauki

W 2020 roku realizowaliśmy 10 projektów badawczych, w tym jeden nowy pozyskany w konkursie SONATA NCN (skierowanym do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Przedmiotem tego ostatniego projektu są narracje dotyczące awansu społecznego pracowników polskich uczelni. Główny cel badania to analiza ścieżek kariery zawodowej osób pochodzących z klasy robotniczej, które z powodzeniem objęły pozycję profesorów oraz adiunktów. Kierownikiem badania jest dr Kamil Łuczaj.

Czytaj artykuł: Rzeszów Badacze z WSIiZ sprawdzają, z jakich środowisk pochodzą polscy naukowcy

Czytaj artykuł: Narodowe Centrum Nauki sfinansuje badania dr Kamila Łuczaja – WSIiZ w Rzeszowie

Czytaj artykuł: Z jakich środowisk pochodzą polscy naukowcy

Kategorie
Kategoria 1

Potencjał badawczy WSIiZ sytuuje nas na podium wśród polskich uczelni niepublicznych

Podobnie jak w roku ubiegłym, WSIiZ otrzymała jedną z najwyższych subwencji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Kwota w wysokości 910 900 zł ulokowała uczelnię na trzecim miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce; wyższą dotację otrzymały tylko Uniwersytet SWPS i Akademia Leona Koźmińskiego. Z puli ministerialnej subwencji WSIiZ finansuje badania statutowe zespołów badawczych, profesjonalne przygotowanie językowe (tzw. proofreading) tekstów przeznaczonych do publikacji w międzynarodowych czasopismach oraz tekstów monografii w najlepszych krajowych wydawnictwach, a ponadto wizyty badawcze i udział w konferencjach naukowych. W minionym roku pracownicy uczelni wyjeżdżali między innymi do USA, Brazylii, Rosji, Estonii czy Niemiec. Dzięki subwencji finansowane są również projekty pilotażowe, rozwijane w konkursach badawczych prowadzonych przez instytucje takie jak Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czytaj artykuł: Prawie 1 milion zł dla WSIiZ na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Rzeszów Aktualności RESinet

Czytaj artykuł: Wysoka subwencja na rozwój naukowy dla WSIiZ – mamy trzecie miejsce w kraju – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 1

Oferta kształcenia we WSIiZ na ścieżkach polsko- i anglojęzycznych dopasowana do wymogów rynku pracy

Rozwój kadr niezbędnych dla rozwoju Podkarpacia był jednym z kluczowych czynników powołania uczelni. Od początku działalności WSIiZ stawiała na model kształcenia praktycznego adekwatnego do potrzeb rynku pracy. Rozwój oferty kształcenia na ścieżkach polsko- i anglojęzycznych w okresie 25 lat zaprezentowany został w tabeli.

Czytaj artykuł: Po studiach na WSIiZ można łączyć pracę z pasją czyli Inżynieria gier komputerowych i Projektowanie gier

Kategorie
Kategoria 1

Dr Konrad Szocik stypendystą programu NAWA im. Mieczysława Bekkera

Dr Konrad Szocik jako jedna z 135 osób otrzymał stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W trakcie pobytu na Uniwersytecie Yale w USA, trwającego od września 2021 r. do września 2022 r. dr Konrad Szocik będzie rozwijał międzynarodową współpracę z zagranicznymi naukowcami oraz realizował projekt naukowy pt. „Genetyka, etyka i kolonizacja kosmosu. Zagadnienia bioetyczne w przyszłych załogowych misjach kosmicznych”. 

Czytaj artykuł: Dr Konrad Szocik z WSIiZ stypendystą programu NAWA im Mieczysława Bekkera

Kategorie
Kategoria 1

Akademickie Liceum Ogólnokształcące jednym z najlepszych liceów w Rzeszowie

W rankingu „Perspektywy” Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ w Rzeszowie z oddziałami dwujęzycznymi znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce. W dowód uznania liceum otrzymało Srebrną Tarczę. To już kolejny rok z tak prestiżowym wyróżnieniem. Z kolei w rankingu Newsweeka w 2020 roku ALO została sklasyfikowana na czwartym miejscu w Rzeszowie. Szkoła od lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, a w latach: 2016, 2018, 2019, 2020 osiągnęła 100% zdawalność matur.

Zobacz stronę Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Czytaj artykuł: Srebrna Odznaka Jakości dla ALO WSIiZ

Czytaj artykuł: ALO ze srebrną odznaką rankingu Perspektywy 2019

Kategorie
Kategoria 1

Vivat Academia, vivat professores! W ciągu 25 lat ponad 130 pracowników WSIiZ uzyskało stopnie i tytuły naukowe

Historia rozwoju kadry własnej WSIiZ w latach 1996-2020 (stopnie i tytuły naukowe)

Kategorie
Kategoria 1

Wywiad z Prezydentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na 25-lecie Uczelni

Kliknij w okładkę, aby przeczytać wywiad
Kategorie
Kategoria 1

Graduacja

Graduacja Absolwentów

Kategorie
Kategoria 1

Kalejdoskop filmowy

Film inauguracyjny 2020 – 2021

CISCO Academy at UITM, Poland

Chiński Nowy Rok

Uniwersalność logiki – prof. dr hab. Jan Woleński

One Billion Rising Poland 2020 Rzeszów

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kategorie
Kategoria 1 Kategoria 3 Kategoria 4

wpis 4


Kategorie
Kategoria 1 Kategoria 2

wpis 1

krótki opis

Kategorie
Kategoria 1

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbyła się 3 października 2019 roku w Auli Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Relacja zdjęciowa

Relacja filmowa

Kategorie
Kategoria 1

Leksykon polskich logików 1900–1939 prof. Jana Woleńskiego wśród 3 najlepszych projektów w Polsce

Opracowanie leksykonu logików polskich to projekt z programu „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW. W konkursie wzięło udział 50 projektów z całej Polski, spośród których do dofinansowania zakwalifikowano tylko 3 najlepiej ocenione wnioski. Łączny budżet wszystkich realizowanych na WSIiZ projektów naukowo – badawczych to 4 mln zł. W 2019 roku rozpoczęliśmy również realizację 7 nowych projektów badawczych, w tym 3 projektów międzynarodowych.

Czytaj artykuł: Tylko 3 projekty uzyskały finansowanie MNiSW, w tym WSIiZ

Czytaj artykuł: WSIiZ wyda Leksykon polskich logików 1900-1939

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ otrzymuje jedną z najwyższych subwencji na działalność statutową wśród uczelni niepublicznych

W 2019 roku z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego WSIiZ otrzymała prawie 1 milion zł. Nasza Uczelnia znalazła się tym samym w czołówce uczelni niepublicznych z najwyższą subwencją – wyprzedziły nas jedynie dwie placówki warszawskie – Uniwersytet SWPS i Akademia Leona Koźmińskiego.

Czytaj artykuł: Prawie 1 milion dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z subwencji MNiSW na 2019 rok!

Kategorie
Kategoria 1

Odszedł od nas wiceprezydent ds. współpracy międzynarodowej WSIiZ, dr Andrzej Szelc

14 lutego 2019 roku zmarł dr Andrzej Szelc, związany z WSIiZ od 1996 roku. Początkowo pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektora Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej, później przez wiele lat był wiceprezydentem ds. współpracy międzynarodowej WSIiZ.

Dr Andrzej Szelc angażował się w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także promocję kultury i nauki polskiej za granicą. We WSIiZ sprawował nadzór nad rozwojem współpracy międzynarodowej oraz anglojęzyczną ofertą dydaktyczną, koordynował także prace związane z distance learning. Zainteresowania naukowe dr Szelca koncentrowały się wokół sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych zarządzania i filozofii nauki. Jego odejście to dla nas duża strata.

Czytaj artykuł: Zmarł dr Andrzej Szelc, Wiceprezydent WSIiZ

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ umacnia swoją pozycję w międzynarodowym rankingu U-Multirank

W międzynarodowym rankingu U-Multirank sklasyfikowanych zostało 41 polskich uczelni państwowych i prywatnych, w tym po raz szósty Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ poddała się ewaluacji U-Multirank jako jedyna uczelnia z Podkarpacia. Najwyższe wyniki – bardzo dobre (A) i dobre (B) – Uczelnia otrzymała w 15 podkategoriach. Obliczając średnią ocen w ogólnym rankingu WSIiZ zajęła 4. miejsce, wyprzedzając tym samym wiele renomowanych uczelni polskich – Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, AGH Kraków czy Politechnikę Wrocławską.

Kapituła programu certyfikacyjnego Uczelnia Liderów oceniła, że WSIiZ niezmiennie kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała: certyfikat Uczelnia Liderów; wyróżnienie Primus dla uczelni, które w procesie przyznawania certyfikatów otrzymały największą liczbę punktów; oraz Certyfikat Platynowy Uczelnia Liderów dla uczelni, które po raz ósmy otrzymały certyfikat Uczelnia Liderów.

Czytaj artykuł: WSIiZ oceniona bardzo wysoko w światowym rankingu U-Multirank

Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ pozyskuje ponad 25 mln zł na rozwój oferty dydaktycznej

W ramach kompleksowego programu rozwoju oferty dydaktycznej uczelni, który obejmuje grupę 6 dużych projektów dydaktycznych o łącznej wartości ok. 25 mln zł, uruchomiliśmy kilkanaście nowych kierunków i specjalności, w tym np. Digital Media oraz pielęgniarstwo. W ramach programu oferujemy studentom szeroki wachlarz dodatkowych certyfikowanych szkoleń i warsztatów oraz możliwość podjęcia studiów dualnych, w formule łączącej studiowanie z intensywnymi praktykami w przedsiębiorstwach. Dzięki realizacji projektu Uczelnia Dostępna poprawia się komfort studiowania dla studentów niepełnosprawnych, powstaje również Platforma Rozwoju Kompetencji – nowoczesne narzędzia ułatwiające studentom planowanie i zarządzanie własną ścieżką edukacyjną.

Kategorie
Kategoria 1

Rekordowa liczba publikacji naukowców WSIiZ w międzynarodowej bazie Web of Science

Począwszy od 2002 roku sukcesywnie przyrasta liczba publikacji naukowców WSIiZ w międzynarodowej bazie Web of Science, dzięki czemu efekty badań naukowych są dostępne w międzynarodowym obiegu. WoS umożliwia dostęp do wielu baz danych, które zawierają kompleksowe dane dot. cytowań z wielu różnych dyscyplin naukowych.

Kategorie
Kategoria 1

Badaczka WSIiZ doceniona przez krajowie i międzynarodowe fundacje

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj znalazła się w gronie laureatów stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Pani dr Magdalena Hoły-Łuczaj okazała się jedyną przedstawicielką uczelni rzeszowskich, a WSIiZ jedną z trzech uczelni niepublicznych reprezentowanych wśród laureatów. Ponadto w roku 2020 dr Magdalena Hoły-Łuczaj otrzymała stypendium Komisji Fulbrighta. W ramach przyznanego stypendium dr Hoły-Łuczaj przez 9-miesięczne realizowała badania na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Georgii w USA. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.

Czytaj artykuł: Dr Magdalena Hoły – Łuczaj z Rzeszowa jedyną w regionie stypendystką amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Czytaj artykuł: Jako JEDYNA wśród naukowców z Podkarpacia wyjedzie na stypendium do USA

Czytaj artykuł: Dr Magdalena Hoły-Łuczaj wśród laureatów stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kategorie
Kategoria 1

Prof. Jan Woleński oraz dr Kamil Łuczaj członkami Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jan Woleński został powołany do Komitetu Etyki w Nauce, a dr Kamil Łuczaj do Komitetu Badań nad Migracjami.

Komitety Polskiej Akademii Nauk stanowią reprezentację środowisk naukowych, a ich członkowie wybierani są spośród wyróżniających się naukowców zajmujących się danymi obszarami problemowymi. Do ich zadań należy również wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie wyników badań. Od 2017 roku członkiem Wydziału Nauk Technicznych PAN jest prof. Bogdan Wilamowski.

Czytaj artykuł: Wyłoniono 89 nowych członków krajowych PAN

Czytaj artykuł: Prof. Jan Woleński oraz dr Kamil Łuczaj członkami komitetów Polskiej Akademii Nauk

Jak ewaluować naukę i/lub naukowców – prof. dr hab. Jan Woleński

Kategorie
Kategoria 1

Wydaliśmy już ponad 100 tys. certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych

Od początku działalności WSIiZ ukierunkowana była na dostarczanie studentom certyfikowanej wiedzy, bo przekłada się to na zwiększenie realnych szans naszych absolwentów na rynku pracy.

Certyfikaty językowe, które oferujemy, to m.in.: The European Language Certificates, London Chamber of Commerce and Industry, Pearson Test of English General.

W zakresie certyfikatów informatycznych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od wielu lat współpracuje z Cisco Networking Academy Certification. Jesteśmy również autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym firmy Microsoft, Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, Authorized Prometic Testing Center, Pearson Vue Testing Center.

W obszarze certyfikatów biznesowych największym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się certyfikaty: Digital Marketing Qualification – certyfikat kompetencji e-marketingowych, ATA Ground Operations Management i IATA Cargo Introductory Course – certyfikaty wydawane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), certyfikat ukończenia kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Certyfikat ARCPort (WSIiZ jest jedyną uczelnią w Polsce i jedną z trzech na świecie, której studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu), Certyfikat Kompetencji Logistycznych Candidate European Senior Logistician (WSIiZ jest trzecią uczelnią w Polsce, która pozytywnie przeszła audyt programu studiów z logistyki European Senior Logistician), a także Certyfikat TransEdu.

Czytaj artykuł: Certyfikaty międzynarodowe – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 1

Nowe kraje i nowe możliwości

W roku akademickim 2019/2020 po raz pierwszy na studia prowadzone w j. angielskim przyjęci zostali studenci z: Albanii, Botswany, Indonezji, Libii, Nanibii, Nigerii, Papui-Nowej Gwinei i Somalii. Studenci cudzoziemcy z ponad 50 krajów świata stanowili 1/3 społeczności akademickiej WSIiZ, a wspólnie z polskimi koleżankami i kolegami korzystali z anglojęzycznej oferty edukacyjnej na kierunkach: Aviation Management, General Aviation, International Management, Logistics in Transport, Network Technologies, Programming, Computer graphic, Software engineering technologies.

W 2019 roku otworzyliśmy się na Afrykę; naszym gościembył Abdellaha Menou, dyrektor Międzynarodowej Akademii Lotnictwa Cywilnego w Casablance. Efektem spotkań było podpisanie Memorandum formalizującego wstępne porozumienie pomiędzy uczelniami. Ponadto, WSIiZ zawarła porozumienie z Uniwersytetem ESITH (Maroko). Uczelnia pozyskała również nowego partnera w Zimbabwe – Arrupe Jesuit University w Harare. Zakres współpracy dotyczył uruchomienia wspólnych studiów z obszaru IT.

Kategorie
Kategoria 1

Za monografie w wydawnictwie WSIiZ autorzy otrzymują punkty MNiSW

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została uwzględniona przez MNiSW w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Tym samym publikacje wydane przez WSIiZ uzyskują 80 punktów – jest to maksymalna liczba punktów, jaką Autor może otrzymać publikując w krajowych wydawnictwach. W wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki poddano ocenie 312 wydawnictwa, z czego 177 spełniło wymagane kryteria.

Czytaj artykuł: WSIiZ w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW

Kategorie
Kategoria 1

Graduacja

Graduacja, Maj 2019

Graduacja Absolwentów WSIiZ – Listopad 2019