Kategorie
Kategoria 1

Prowadzimy badania w Akademickich Partnerstwach Międzynarodowych

W 2020 roku w ramach Akademickich Partnerstw Międzynarodowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowano 3 projekty.

Prowadzimy badania w Akademickich Partnerstwach Międzynarodowych

W 2020 roku w ramach Akademickich Partnerstw Międzynarodowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowano 3 projekty. W ramach Multimedia & Communication in Education & Science podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych. Z kolei głównym założeniem projektu Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. W ramach projektu wypracowana zostanie metodyka w tym zakresie.

Przedmiotem badań Projektu Cosmetic Valley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department jest wykorzystanie gatunków roślin rosnących na terenie Kazachstanu jako surowców w preparatach kosmetycznych, zastosowanie nowoczesnych metod w analizie aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania tych surowców oraz przygotowanie prototypowych preparatów kosmetycznych.