Kategorie
Kategoria 2

Powstaje Instytut Badań i Analiz Finansowych – modelowa jednostka odpowiedzialna za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

IBiAF jest jednostką badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesu.

Powstaje Instytut Badań i Analiz Finansowych – modelowa jednostka odpowiedzialna za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pierwszym obszarem aktywności powołanego w marcu 2010 roku Instytutu Badań i Analiz Finansowych jest działalność komercyjna. Jej efektem jest ponad 30 zrealizowanych usług konsultingowych, eksperckich i szkoleniowych, wykonanych na rzecz podmiotów gospodarczych (m.in. PRESSPUBLICA Sp. z o.o., Adamet-Niemet Sp. z o.o., czy Biazet S.A.) oraz jednostek samorządu terytorialnego. IBAF realizował usługi doradcze i eksperckie zarówno dla niewielkich gmin, jak i dużych miast m. in. Sopotu, Rzeszowa i Przemyśla a także urzędów marszałkowskich województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Drugim wymiarem działalności Instytutu jest sfera naukowa. Osiągnięcia na tej płaszczyźnie obejmują projektowanie i realizację badań naukowych dedykowanych zagadnieniom finansowym oraz przedsiębiorczości wspieranych środkami NCN oraz MNiSW. Realizowana przez IBAF współpraca z uznanymi na świecie ośrodkami naukowymi takimi jak Aston University, SSE Riga, University of Sannio, University of Jena, University of Sarajevo, University of Tartu, czy Uniwersytet w Dubrowniku skutkuje nawiązanymi porozumieniami o współpracy naukowej w ramach Programu Erasmus+, wspólnymi projektami badawczymi, a także wydarzeniami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, czego przykładem jest International Science Exploration Event ISEE2019. IBAF WSIiZ jest także wydawcą czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly, którego radę programową tworzą przedstawiciele świata nauki z ośrodków akademickich reprezentujących Europę, Amerykę Północną oraz Azję.

Działalność Instytutu obejmuje także sferę edukacji finansowej. Pracownicy IBAF są autorami szeregu wniosków, projektów i przedsięwzięć dedykowanych edukacji finansowej realizowanych we współpracy m.in. z NBP, FEP, BGK, ZUS, KAS, czy Fundacją im. Lesława A. Pagi. Pracownicy Instytutu są ponadto autorami innowacyjnych programów edukacyjnych, a także materiałów szkoleniowo-dydaktycznychopracowywanych we współpracy międzynarodowej. Przykładem współpracy międzynarodowej na polu dydaktyki jest projekt IDEA, realizowany we współpracy m.in. z University of Dubrovnik, Institute of Economics, Zagreb oraz Comenius University. Pracownicy IBAF prowadzą Finansowe Koło Naukowe FLOW, a astudenci współpracujący z IBAF odnoszą sukcesy na polu naukowym (czego przykładem jest chociażby zdobycie pierwszego miejsca w International Statistical Literacy Poster Competition 2018-2019), są autorami artykułów naukowych, współtworzą konferencje, biorą czynny udział w projektach naukowych dzięki czemu zdobywają pierwsze szlify na ścieżce swojej kariery zawodowej.

Na przestrzeni lat w strukturze Uczelni powołane zostały również: Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Informatyki Biomedycznej, Instytut Badań nad Terroryzmem, oraz Instytut Zarządzania Lotnictwem

Od 2003 – 2020 roku działał Instytut Badań nad Cywilizacjami, którego głównym celem było budowanie przestrzeni stałego dialogu między przedstawicielami różnych społeczności na Uczelni. Bez pracy nad kształtowaniem modelu współpracy międzykulturowej nie byłaby możliwa właściwa integracja studentów zagranicznych i polskich. Pracownicy Instytutu zapraszani byli regularnie do mediów regionalnych i ogólnokrajowych by omawiać kwestie międzynarodowe – kryzys migracyjny w Europie, problematykę Bliskiego Wschodu, politykę Polski i UE w Azji, wyzwania dotyczące integracji w środowisku wielokulturowym.

Instytut Informatyki Biomedycznej (istniał w latach 2008-2014), którego zakres działalności naukowej i badawczej obejmował prowadzenie badań naukowych z zakresu zastosowań narzędzi informatycznych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji inteligencji środowiskowej (Ambient Intelligence).

Instytut Badań nad Terroryzmem, (istniał w latach 2012 – 2018 roku) który zajmował się prowadzeniem badań oraz sporządzaniem analiz na zlecenie organów administracji rządowej, instytucji pozarządowych i prywatnych, których wyniki wykorzystywane były do podejmowania decyzji związanych z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do celów działalności instytutu należało również uświadamianie o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolenie z zakresu zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a także wywoływanie dyskusji na tematy dotyczące zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata.

Otwarcie Centrum Studiów nad Terroryzmem

Instytut Zarządzania Lotnictwem 2012 roku jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się rozwojem i propagowaniem wiedzy dotyczącej procesu zarządzania na rynku przewozów lotniczych. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. realizację projektów badawczych w dziedzinie zarządzania lotniskami i liniami lotniczymi oraz publikację wyników tych badań. Inne zadania stojące przed Instytutem to realizacja szkoleń z zakresu przeprowadzania badań marketingowych w otoczeniu portów lotniczych, planowania lotnisk oraz operacji powietrznych, rozwoju sieci połączeń linii lotniczych, adaptacji podmiotów do zmian w prawie lotniczym oraz aspektu ochrony środowiska w lotnictwie. Do prac realizowanych przez Instytut zaliczyć można również opracowywanie ekspertyz dla firm uczestniczących w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Funkcja edukacyjna Instytutu oparta jest na realizacji seminariów naukowych i warsztatów. Wśród podmiotów, z którymi współpracuje Instytut są firmy z Doliny Lotniczej, polskie porty lotnicze oraz linie lotnicze operujące na terytorium naszego kraju, jak również partnerzy międzynarodowi, w tym m.in. zagraniczne instytucje badawcze oraz uczelnie wyższe. Zadaniem jednostki jest jednak przede wszystkim stworzenie i rozbudowanie trwałej sieci powiązań podmiotów zaangażowanych w transport lotniczy.