Kategorie
Kategoria 1

Realizujemy imponującą liczbę projektów finansowanych ze środków unijnych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło przed nami wiele nowych możliwości.

Realizujemy imponującą liczbę projektów finansowanych ze środków unijnych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło przed nami wiele nowych możliwości. Wykorzystując środki unijne oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania mogła w większym stopniu realizować projekty służące rozwojowi Uczelni oraz regionu. Do najważniejszych projektów należy zaliczyć:

 • „Czas na pracę – praca na czas” (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL)
  Celem projektu było wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor MŚP z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy i jednocześnie ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy. Liderem projektu było Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości. Wśród instytucji partnerskich należy wskazać Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, powiatowe urzędy pracy, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia społeczne oraz uczelniane biura karier. Wspólne działania przyczyniły się do wypracowania modelu zatrudniania czasowego osób z grup dyskryminowanych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych (18-26 lat) oraz osób po 45. roku życia.
 • System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL)
  Projekt realizowany był przez kilkunastu partnerów, ale głównymi wykonawcami byli WSZiA w Zamościu, WSIiZ w Rzeszowie i CASE – Doradcy sp. z o.o. w Warszawie. W ramach projektu przeprowadzono doświadczalny program pilotażowych badań w firmach MŚP, polegający m.in. na dostosowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorców o zagrożeniu upadłością firmy.
 • „Ekonomia – e-studia – elastyczność”
  Projekt koncentrował się na przygotowaniu programów nauczania na kierunku ekonomia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz towarzyszących im materiałów dydaktycznych dla celów kształcenia na odległość.
 • „e-Pracownik”. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania technologii informatycznych
  W ramach programu e-Pracownik realizowane były szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników MŚP z całego kraju.
 • Centrum Kobiet Biznesu
  Celem projektu było rozwijanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych kobiet i podniesienie ich statusu zawodowego oraz społecznego. Główną ideę projektu stanowiło utworzenie Centrum Kobiet Biznesu, którego misją było przygotowanie bezrobotnych kobiet z woj. podkarpackiego do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez cykl szkoleń, usługi doradcze oraz program jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych
  Celem projektu było zmniejszenie poziomu bezrobocia młodzieży poprzez dostosowanie struktury kształcenia i szkolenia do potrzeb wojewódzkiego i powiatowego rynku pracy.