Kategorie
Kategoria 1

Powołanie Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (SPP)

Na I-szym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 maja 1992 roku Prezesem Zarządu został wybrany prof. Tadeusz Pomianek, a funkcję Wiceprezesów Zarządu powierzono: dr. inż. Janowi Andreasikowi oraz dr. Olgierdowi Łunarskiemu.

Powołanie Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (SPP)

Aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz awansu gospodarczego regionu na bazie Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów powstało Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (SPP). Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 maja 1992 roku Prezesem Zarządu został wybrany prof. Tadeusz Pomianek, a funkcję Wiceprezesów Zarządu powierzono: dr. inż. Janowi Andreasikowi oraz dr. Olgierdowi Łunarskiemu.

W skład Komisji rewizyjnej weszli: Wojciech Siemaszko, Władysław Czajka oraz Bogdan Kwolek. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli ponadto: Józef Boczar, Lidia Furtas, Paweł Hałys, Stanisław Hulek, Renata Łepki, Wiesław Myśliwiec, Władysław Ortyl, Ryszard Rzeszutek, Wiesław Siembida, Andrzej Siwy, Zdzisława Siwy oraz Ryszard Winiarski, a w okresie późniejszym do Stowarzyszenia dołączyli: Andrzej Szlezyngier, Stanisław Motyl, Zdzisława Burliga, Stanisław Wieczorek, Janina Urban, Mieczysław Płodzień, Anna Ciebiera, Czesław Wal oraz Stanisław Harpula.

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości rozpoczęło swoją działalność w pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej dzierżawionych przez Rzeszowską Szkołę Menedżerów. W sierpniu 1995 roku przeniosło swoją siedzibę do budynku ETOB-u przy ulicy Sucharskiego. W 1996 roku nastąpiła kolejna zmiana siedziby. Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości mieściło się przy ulicy Słowackiego.

Misją Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości stało się wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez:

  • kształcenie kadr gospodarczych, szkolenie menedżerskie i tworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz informacyjnej,
  • integrację środowiska przedsiębiorczości lokalnej oraz praktyków i naukowców na rzecz realizacji projektów i programów rozwoju regionalnego,
  • działania na rzecz rozwoju sektora MŚP poprzez realizację profesjonalnych usług konsultingowych,
  • przygotowanie i realizację projektów związanych z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową,
  • propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i perspektywicznych korzyści związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
  • tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi,
  • przeciwdziałanie bezrobociu i aktywne kształtowanie rynku pracy.