Kategorie
Kategoria 2

Wspieramy podkarpackie firmy i instytucje oraz cały region

Jednym z filarów działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współpraca z otoczeniem samorządowym i biznesowym w skali regionalnej, krajowej oraz europejskiej.

Wspieramy podkarpackie firmy i instytucje oraz cały region

Jednym z filarów działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współpraca z otoczeniem samorządowym i biznesowym w skali regionalnej, krajowej oraz europejskiej. Efektem tej współpracy w ciągu 15 lat działalności WSIiZ była realizacja kilkuset ekspertyz i projektów badawczych istotnych dla rozwoju regionu i przedsiębiorców, wśród których warto wymienić: utworzenie Energetyki Podkarpackiej; zmiana granic miasta Rzeszowa; raport o województwie podkarpackim; działalność eksportowa przedsiębiorstw w województwie podkarpackim; uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm.

Działalność w ramach inicjatyw klastrowych:

W wyniku aktywności rynkowej WSIiZ zainicjowała powstanie ośmiu inicjatyw klastrowych, włączyła się również w działania inicjujące kilku pozostałych, skupiających przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe, dla których Uczelnia była partnerem w zakresie prac badawczych oraz wspierała wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w tych podmiotach. W okresie kilku lat WSIiZ uczestniczyła w powołaniu: Innowacyjnego Klastra Zdrowia i Turystyki „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”; Klastra Dolina Lotnicza; Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”; Gorlickiego Klastra Drzewnego; Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej; Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych; Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego; Podkarpackiego Klastra Żywności Ekologicznej.

W ramach współpracy klastrowej organizowane były seminaria, konferencje, warsztaty, wyjazdy promocyjne, na które zapraszani byli przedstawiciele przedsiębiorstw. Podmioty klastrów współpracują z Uczelnią w dziedzinie tworzenia i modyfikowania planów studiów. Pracownicy Uczelni świadczyli usługi doradcze, prowadzili szkolenia na rzecz podmiotów gospodarczych, uczestniczyli w przygotowaniu dokumentów strategicznych dla podmiotów, wspomagają procesy decyzyjne, uczestniczą w kreacji nowej gamy produktowej.

Konsorcjum Naukowe „TIM – technologie informatyczne medycyny”

W 2011 roku WSIiZ wraz z Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Instytutem Medycznym oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powołała Konsorcjum Naukowe „TIM – technologie informatyczne medycyny”. Celem Konsorcjum było podejmowanie wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w szczególności mających zastosowanie w działalności służby zdrowia, przy zastosowaniu aktualnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem nowatorskich technologii medycznych i inżynieryjnych w przebiegu profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki, leczenia klinicznego urazów i chorób.