Kategorie
Bez kategorii

Historia rozwoju kadry własnej WSIiZ w latach 1996–2020 (stopnie i tytuły naukowe)

Profesor zwyczajny:

 1. Jerzy Chłopecki (18.06.1998 r.) – profesor nauk humanistycznych.
 2. Andrzej Jan Kos (II etat, 29.10.2001 r.) – profesor nauk technicznych.
 3. Zbigniew Zioło (II etat, 14.11.2001 r.) – profesor nauk ekonomicznych.
 4. Krystyna Chojnicka (II etat, 22.01.2002 r.) – profesor nauk prawnych.
 5. Włodzimierz Kurek (II etat, 30.05.2006 r.) – profesor nauk o Ziemi.
 6. Jan Sulmicki (I etat, 31.10.2007 r.) – profesor nauk ekonomicznych.
 7. Halina Zięba-Załucka (I etat, 07.07.2009 r.) – profesor nauk prawnych.
 8. Waldemar Karwowski (I etat, 24.04.2012 r.) – profesor nauk ekonomicznych.
 9. Janusz Starzyk (I etat, 26.02.2013 r.) – profesor nauk technicznych.
 10. Stanisław Kowalkowski (II etat, 19.12.2014 r.) – profesor nauk społecznych.
 11. Paweł Chmielnicki (I etat, 29.01.2018 r.) – profesor nauk prawnych.

Doktor habilitowany:

 1. Zbigniew Suraj (21.06.2000 r.) – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki (Instytut Podstaw Informatyki PAN).
 2. Janusz Czekaj (II etat, 21.06.2001 r.) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie).
 3. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (II etat, 29.11.2004 r.) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
 4. Krzysztof Motyka (27.06.2006 r.) – Uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
 5. Piotr Kłodkowski (25.05.2007 r.) – Uchwała Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego politologii w zakresie stosunków międzynarodowych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, dorobku naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego.
 6. Janusz Starzyk (9.12.2008 r.) – Uchwała Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Topological Analysis and Diagnosis of Analog Circuits.
 7. Wiesław Alejziak (4.03.2010 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, dorobku naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie turystyki.
 8. Krzysztof Kaganek (1.08.2010 r.) – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, Univerzita Komenského v Bratislave (rozprawa habilitacyjnapt.Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań).
 9. Aleksander Hall (26.11.2010 r.) – Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Historia prawicy francuskiej 1981–2007, dorobku naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.
 10. Andrzej Cwynar (30.11.2011 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, dorobku naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego uzyskałstopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
 11. Helmut Wachowiak (10.12.2013 r.) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych.
 12. Agata Jurkowska-Gomułka (10.10.2014 r.) – Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN,na podstawie oceny przedstawionego dorobku naukowego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.
 13. Rafał Matyja (28.10.2014 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Rywalizacja polityczna w Polsce, oceny dorobku naukowego oraz kolokwium i wykładu habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.
 14. Mark Bannatyne (24.11.2014 r.) – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.
 15. Marcin Szewczyk (13.01.2015 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, oceny dorobku naukowego oraz kolokwium i wykładu habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
 16. Sławomir Gawroński (28.01.2015 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich, oceny dorobku naukowego oraz kolokwium i wykładu habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
 17. Marian Liwo (21.04.2015 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, oceny dorobku naukowego oraz kolokwium i wykładu habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego.
 18. Lucyna Kapce-Skrzypczak (17.09.2015 r.) – Uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskałastopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
 19. Anna Siewierska-Chmaj (5.06.2017 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.
 20. Tomasz Bąk (10.04.2019 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 21. Andrzej Rozmus (19.09.2019 r.) – Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie dorobku naukowego, książki pt. Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej, pozytywnych recenzji oraz merytorycznej dyskusji członków Rady uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 22. Second Bwanakare (20.01.2020 r.) – Uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, na podstawie dorobku naukowego i pozytywnych recenzji uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse.
 23. Robert Pater (10.06.2020 r.) – Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Ekonomia i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za cykl artykułów pt. Popyt na pracę: pomiar uwzględniający kapitał ludzki, dynamika w krótkim, średnim i długim okresie oraz problemy dopasowań z podażą pracy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 24. Zofia Nizioł-Łukaszewska (15.10.2020 r.) – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 25. Konrad Szychowski (15.10.2020 r.) – doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Doktor:

 1. Dariusz Tworzydło (15.06.2000 r.) – doktor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Adriana Kaszuba-Perz (9.07.2001 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Mariusz Kraus (8.05.2002 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 4. Kamilla Kurczewska (9.12.2002 r.) – doktor nauk prawnych w zakresie prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 5. Roman Szostek (19.12.2002 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 6. Marian Krupa (9.06.2003 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 7. Wergiliusz Gołąbek (29.09.2003 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 8. Andrzej Cwynar (2.10.2003 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 9. Grzegorz Wróbel (25.11.2003 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
 10. Andrzej Rozmus (13.01.2004 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
 11. Paweł Perz (15.03.2004 r.) –doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 12. Aleksander Hall (22.04.2004 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 13. Agata Jurkowska (7.06.2004 r.) – doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Paweł Przywara (17.02.2005 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 15. Janusz Korniak (17.03.2005 r.) – doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
 16. Anna Siewierska-Chmaj (13.04.2005 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Sławomir Gawroński (15.06.2005 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Izabela Cichocka (14.07.2005 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Jacek Rodzinka (20.09.2005 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 20. Renata Kluska (15.12.2005 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 21. Anna Miarecka (23.01.2006 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 22. Wacław Kruk (20.04.2006 r.) – doktor nauk medycznych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lublinie.
 23. Renata Grzywacz (12.06.2006 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 24. Tomasz Magoń (22.06.2006 r.) – doktor nauk medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
 25. Andrzej Kiebała (29.06.2006 r.) – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 26. Marta Czyżewska (10.07.2006 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 27. Agata Gemzik-Salwach (25.09.2006 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 28. Krzysztof Pancerz (26.10.2006 r.) – doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.
 29. Jacek Strojny (18.12.2007 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 30. Małgorzata Wawrzynkiewicz (18.01.2007 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 31. Krzysztof Szpara (23.01.2007 r.) – doktor nauk o ziemi w zakresie geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 32. Daria Sawaryn (1.02.2007 r.) – doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 33. Tomasz Skica (19.02.2007 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 34. Katarzyna Kurzępa-Dedo (25.06.2007 r.) – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 35. Rafał Polak (27.06.2007 r.) –doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Arkadiusz Lisak (16.10.2007 r.) – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.
 37. Maciej Piotrowski (08.11.2007 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 38. Tomasz Soliński (15.11.2007 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 39. Beata Wysokińska (06.12.2007 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nauk biologicznych, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki.
 40. Wiesław Paja (24.01.2008 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 41. Piotr Błajdo (29.01.2008 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, specjalność eksploracja danych, Politechnika Śląska.
 42. Mariusz Wrzesień (18.03.2008 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, w specjalności sztuczne systemy decyzyjne, Politechnika Gdańska.
 43. Jerzy Jan Gruszczyński (2.06.2008 r.) – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski.
 44. Waldemar Mikluszka (12.06.2008 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 45. Leszek Puzio (8.07.2008 r.) – stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
 46. Leszek Baran (23.09.2008 r.) – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 47. Patrycja Żegleń (3.12.2008 r.) – stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 48. Barbara Przywara (16.04.2009 r.) – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 49. Marek Wojtaszek (28.05.2009 r.) – stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 50. Elżbieta Inglot-Brzęk (17.06.2009 r.) – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 51. Maksymilian Knap (02.07.2009 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 52. Dorota Gutkowska (22.09.2009 r.) – stopień doktora nauk medycznych w zakresie zdrowia publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 53. Teresa Mroczek (29.09.2009 r.) – doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
 54. Arkadiusz Lewicki (28.12.2009 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 55. Janusz Kolbusz (28.01.2010 r.) – doktor nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, Wydział Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 56. Aldona Migała-Warchoł (25.02.2010 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 57. Łukasz Piątek (26.03.2010 r.) – doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
 58. Maciej Milczanowski (27.05.2010 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Jagielloński.
 59. Anna Lewandowska (17.06.2010 r.) – doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 60. Iwona Pezdan-Śliż (15.07.2010 r.) – doktor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 61. Marta Przydział (8.10.2010 r.) – doktor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 62. Piotr Betlej (9.11.2010 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 63. Mateusz Stopa (10.11.2010 r.) – doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 64. Paweł Różycki (16.12.2010 r. – doktor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 65. Robert Pater (18.01.2011 r.) – doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 66. Zofia Matusiewicz (7.09.2011 r.) – doktor nauk matematycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 67. Tomasz Bartczak (19.09.2011 r.) – doktor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska.
 68. Anna Martens (21.01.2012 r.) – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Sorbona, Paryż.
 69. Magdalena Żmuda (16.01.2013 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 70. Barbara Fryc (6.02.2013 r.) – doktor nauk technicznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.
 71. Katarzyna Gaweł-Bęben (30.10.2013 r.) – doktor nauk o zdrowiu, Uniwersytet w Cardiff w Wielkiej Brytanii.
 72. Leszek Gajecki (6.11.2013 r.) – doktor nauk technicznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej.
 73. Łukasz Błąd (20.11.2013 r.) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 74. Olga Kurek (16.05.2014 r.) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 75. Monika Struck-Peregończyk (16.04.2014 r.) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
 76. Aleksandra Filipowicz (19.05.2014 r.) – doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 77. Iwona Leonowicz-Bukała (4.06.2014 r.) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 78. Roman Wisz (12.12.2014 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki.
 79. Joanna Wójcik (28.05.2015 r.) – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 80. Konrad Szychowski (26.10.2015 r.) – doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, w specjalności neurobiologia, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 81. Beata Antosiewicz (19.01.2016 r.) – doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 82. Agnieszka Gernand (23.06.2016 r.) – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 83. Joanna Podgórska (9.11.2016 r.) – doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 84. Zofia Sawicka (1.12.2016 r.) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.
 85. Natalia Białek (29.05.2017 r.) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydział Nauk Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
 86. Ewa Wolska-Liśkiewicz (5.07.2017 r.) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, Instytut Socjologii Uniwersytetu we Wrocławiu.
 87. Dobrochna Minich (27.11.2017 r.) – doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 88. Kataryna Lysenko-Ryba (11.06.2019 r.) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, Katedra Logistyki i Inżynierii, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 89. Joanna Świętoniowska (13.06.2019 r.) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 90. Sylwia Banaś-Mazur (24.06.2020 r.) – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 91. Patrycja Longawa (19.11.2020 r.) – doktor sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 92. Marzena Mańdziuk (10.12.2020 r.) – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.